Nabídka služeb

Našim klientům nabízíme tyto služby:

1. Inkaso pohledávek

Ihned po předání přehledu Vašich pohledávek a uzavření mandátní smlouvy kontaktujeme dlužníka a snažíme se jej přimět k zaplacení dlužné částky. Současně hledáme jiná řešení k úspěšnému vyřešení Vaší pohledávky, jako jsou dohody o narovnání, splátkové kalendáře, materiální plnění apod. Není-li v dohodnutém časovém horizontu dosaženo alespoň částečného finančního plnění směrem k věřiteli, navrhuje naše strana další postup.

Ze zkušeností je možno konstatovat, že čím kratší doba uplynula od doby splatnosti pohledávky, tím větší šance na vyřešení této pohledávky ve prospěch věřitele. Rovněž starost o pohledávku ve smyslu podnikání právních kroků směřujících k uspokojení věřitele napomáhá snížení ztráty z pohledávky po lhůtě splatnosti. Kvalita (nebo alespoň možnost) zajištění pohledávky již v okamžiku jejího vzniku má pozitivní efekt na možnost další práce s pohledávkou v případě jejího neuhrazení dlužníkem.

2. Správa pohledávek

V rámci této služby naše společnost převezme od věřitele pohledávky od 1. do 90. dne po datu splatnosti faktury. Adekvátním způsobem navážeme kontakt s dlužníkem a vyjednáváme s ním až do zaplacení předmětných faktur. V dohodnutých termínech předává věřitel pravidelně elektronicky vlastní saldokonto odběratelů, o všechny další záležitosti se postaráme my. Nepotřebujete vlastní inkasní systém, nepotřebujete vlastní upomínky, nemusíte se o nic starat čímž získáte výraznou úsporu nákladů. Plně se koncentrujete na svůj vlastní předmět činnosti - výroba, prodej, distribuce. Odpadá Vám starost o evidenci a neustálé kontaktování dlužníků přechází na naši společnost.

Tato služba zajišťuje postupné zlepšení cash flow v částkách i čase. Zajistíme, aby Vaši partneři postupně snižovali počet dní zaplacení po splatnosti, přesun partnerů s platbami po splatnosti, do kategorie ve splatnosti. V případě, že se Váš zákazník potýká s úpadkem, budete s tímto faktem seznámeni včas čímž můžete zabránit dalšímu finančnímu propadu např. odběru zboží, objednání služeb apod.

3. Odkup pohledávek

U vybraných pohledávek provedeme jejich analýzu a navrhneme Vám kupní cenu a termín splatnosti. Po podpisu smlouvy zašlete dlužníkovi "Oznámení o změně věřitele", čímž je naplněn právní akt postoupení pohledávky. Pokud do sjednané doby nedojde k plnění, pohledávky se Vám vrací zpět s informacemi o dosavadním průběhu šetření spolu s návrhy na další řešení. Výhodou postoupení pohledávky je její rychlé a ekonomické řešení, zlepšení cash flow a likvidity podniku. Navíc je zamezeno dlužníkovi provést vůči Vám jednostranný zápočet. Další výhodou je moment vstupu třetí osoby do obchodního vztahu.

Vedle správy a inkasa pohledávek zajišťujeme i poradenské služby v oblasti prevence pohledávek. Jsme připraveni po předchozí analýze navrhnout konkrétní systém organizačních a technických opatření omezujících vznik nedobytných pohledávek zejména u výrobních, velkoobchodních a distribučních firem.

© 2012 i-money | Vytvořeno ve studiu BOBBY design