Nabídka služeb

Našim klientům nabízíme tyto služby:

1. Inkaso pohledávek

 • provádíme na základě uzavření mandátní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou
 • neúčtujeme žádné poplatky předem, klient tak vstupuje do spolupráce bez počáteční investice
 • odměnu platíte až ze skutečně vymožené částky na základě námi vystavené faktury
 • pravidelně Vás na požádání zdarma informujeme a stavu řešení pohledávky
 • úhrady Vaší pohledávky se snažíme docílit veškerými možnými prostředky, které jsou akceptovatelné právními normami České republiky

Ihned po předání přehledu Vašich pohledávek a uzavření mandátní smlouvy kontaktujeme dlužníka a snažíme se jej přimět k zaplacení dlužné částky. Současně hledáme jiná řešení k úspěšnému vyřešení Vaší pohledávky, jako jsou dohody o narovnání, splátkové kalendáře, materiální plnění apod. Není-li v dohodnutém časovém horizontu dosaženo alespoň částečného finančního plnění směrem k věřiteli, navrhuje naše strana další postup.

Ze zkušeností je možno konstatovat, že čím kratší doba uplynula od doby splatnosti pohledávky, tím větší šance na vyřešení této pohledávky ve prospěch věřitele. Rovněž starost o pohledávku ve smyslu podnikání právních kroků směřujících k uspokojení věřitele napomáhá snížení ztráty z pohledávky po lhůtě splatnosti. Kvalita (nebo alespoň možnost) zajištění pohledávky již v okamžiku jejího vzniku má pozitivní efekt na možnost další práce s pohledávkou v případě jejího neuhrazení dlužníkem.

2. Správa pohledávek

 • provádíme na základě uzavření smlouvy o provádění dohledu nad platební kázní zákazníků na dobu určitou nebo neurčitou
 • převezmeme za Vás kompletní péči o zaplacení celého saldokonta Vaší společnosti, zdlouhavá administrativní agenda spojená s pohledávkami je tak zcela na nás
 • odesíláme upomínky, pravidelně jménem Vaší společnosti kontaktujeme dlužníky a zdarma Vám zasíláme průběžnou zprávu o stavu dohodnutých plateb
 • zajistíme individuální přístup k Vašim partnerům který nenaruší dlouholetou spolupráci s Vašim zákazníkem přičemž se pravidelným upomínáním výrazně zkrátí úhrada Vašich faktur
 • zlepšíme Vaše cash-flow

V rámci této služby naše společnost převezme od věřitele pohledávky od 1. do 90. dne po datu splatnosti faktury. Adekvátním způsobem navážeme kontakt s dlužníkem a jednáme s ním až do zaplacení předmětných faktur. V dohodnutých termínech předává věřitel pravidelně elektronicky vlastní saldokonto odběratelů, o všechny další záležitosti se postaráme my. Nepotřebujete vlastní inkasní systém, nepotřebujete vlastní upomínky, nemusíte se o nic starat čímž získáte výraznou úsporu nákladů. Plně se koncentrujete na svůj vlastní předmět činnosti - výroba, prodej, distribuce, služby apod. Odpadá Vám starost o evidenci a neustálé kontaktování dlužníků přechází na naši společnost.

Tato služba zajišťuje postupné zlepšení cash flow v částkách i čase. Zajistíme, aby Vaši partneři postupně snižovali počet dní zaplacení po splatnosti, přesun partnerů s platbami po splatnosti, do kategorie ve splatnosti. V případě, že se Váš zákazník potýká s úpadkem, budete s tímto faktem seznámeni včas čímž můžete zabránit dalšímu finančnímu propadu např. dalšímu odběru zboží, objednání služeb apod.

3. Odkup pohledávek

 • provádíme nejprve uzavřením klasické mandátní smlouvy, tedy udělením plné moci na období 30-ti dnů (závislé na množství pohledávek k odkupu) a následně stanovíme výši kupní ceny
 • na základě mandátní smlouvy si dlužníky nejprve prověříme, zjistíme bonitu pohledávek, zda jsou obchodovatelné či nikoliv a poté klientovi nabídneme konkrétní odkupní podmínky
 • v případě, že se s vlastníkem pohledávky dohodneme na odkupu, dojde k uzavření smlouvy o postoupení pohledávek přičemž je zde zapotřebí dodat originál dokumentaci k oprávněnosti pohledávky
 • platba v hotovosti nebo na účet v dohodnutém termínu, který je uveden v předmětné smlouvě
 • můžeme rovněž zajistit zprostředkování odkupu Vaší pohledávky přes on-line burzu pohledávek

U vybraných pohledávek provedeme jejich analýzu a navrhneme Vám kupní cenu a termín splatnosti. Po podpisu smlouvy zašlete dlužníkovi "Oznámení o změně věřitele", čímž je naplněn právní akt postoupení pohledávky. Pokud do sjednané doby nedojde k plnění, pohledávky se Vám vrací zpět s informacemi o dosavadním průběhu šetření spolu s návrhy na další řešení. Výhodou postoupení pohledávky je její rychlé a ekonomické řešení, zlepšení cash flow a likvidity podniku. Navíc je zamezeno dlužníkovi provést vůči Vám jednostranný zápočet. Další výhodou je moment vstupu třetí osoby do obchodního vztahu.

Vedle správy a inkasa pohledávek zajišťujeme i poradenské služby v oblasti prevence pohledávek. Jsme připraveni po předchozí analýze navrhnout konkrétní systém organizačních a technických opatření omezujících vznik nedobytných pohledávek zejména u výrobních, velkoobchodních a distribučních firem.

Domluvte si schůzku

 

© 2013 i-money s.r.o. - Pokud se Vám více líbila předchozí verze web stránek, klikněte zde